سیمان پوزولانی ویژه

در سیمان پرتلند پوزولانی ، ماده پوزولان حداقل 5 و حداکثر 15 درصد و در  سیمان پرتلند پوزولانی ویژه، حداقل 15 و حداکثر 40 درصد وزنی سیمان را تشکیل می دهد و با نشانه های ( پ.پ ) و ( پ.پ.و) عرضه می شوند. با استفاده از سیمان پوزولانی از نفوذ پذیری بتن کاسته که موجب دوام و افزایش مقاومت نهایی بتن خصوصاً بتن های حجیم در برابر املاح و مواد خورنده بتن و آرماتور می گردد. همچنین کم بودن حرارت زایی آن، کاهش آب انداختن بتن، افزایش چسبندگی مخلوط، جلوگیری از پدیده جمع شدگی و انقباض و ترک خوردگی از دیگرخصوصیات سیمانهای پوزولانی است.