سیمان تیپ مرکب

این سیمان در تهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پرتلند تیپ 325-1 بکار می رود ، قابلیت کاربرد دارد. نرخ هیدراسیون این سیمان در مقایسه با سیمان پرتلند نوع یک می تواند کندتر باشد.