مدیران و معاونین سیمان بجنورد

 •  نام و نام خانوادگی
  سمت
  عکس
  سیدحسن معصومی
  مدیرعامل

   
  محسن لک
  معاونت فنی و مهندسی و مدیر کارخانه
   
  محمد صابری اول
  معاونت بازرگانی