مدیران و معاونین سیمان بجنورد

 •  نام و نام خانوادگی
  سمت
  عکس
  کمال صدیقی
  مدیرعامل شرکت

   
  محمدحسن تفرجی
  مدیر کارخانه
   
  محمد صابری اول
  معاونت بازرگانی

   
   مهدی کریمی
  معاونت مالی و اداری