دفتر مرکزی

تهران –  خيابان  مطهري -  خيابان  سلیمان خاطر – نبش گروس–   پلاک  115  کد پستی 1578713514

تلفن :    88829563 -  88301605

فاكس :  88828982

E-Mail:tehranoffice@bojnourdcement.com 

کارخانه

خراسان  شمالي -  بجنورد -  كيلومتر 37 جاده  بجنورد – مشهد صندوق پستی 1116

تلفن : 3-05832231950

فاکس : 05832230666

E-Mail:info@bojnourdcement.com ,info@bojnourdcement.ir


اموربازاريابي و فروش تلفن :05832221924- 05832224669 – 05832229801  فاكس :  05832229387

تلفنهای داخلی :

 قسمت شماره تلفن
  قسمت
شماره تلفن
 مدیریت
1231
   تدارکات 1242
 امور اداری
1306
   حراست
1206
 امورمالی 1241
   خدمات 1295
 فروش 1420    فنی و مهندسی
1016
 فناوری اطلاعات
1326
   سیستمها و روشها
 1725
 ساختمانی 1270
   تاسیسات 1287
 مکانیک 1533
   برق  1327
 تولید 1321
   انبار  1268
آزمایشگاه و کنترل کیفی
 1330