مناقصه های شرکت

شرح مناقصه  مدارک و مستندات

از تاریخ

تا تاریخ           
نگهداری فضای سبز
1397/12/02 1397/12/11
خرید پوزولان
1397/12/02 1397/12/11
اپراتوری پست برق

1398/01/26
1398/02/04
اپراتوری و نگهداری سیستم روشنایی

1398/01/26
1398/02/04
برونسپاری بارگیرخانه

1398/01/26
1398/02/04
تخلیه سیلوی سیمان

1398/01/27
1398/02/05
استخراج ،باگیری و حمل مواد و کلینکر

1398/03/21
1398/04/20
عملیات ساختمانی و خدمات تعمیرنگهداری و راهبری تاسیسات جنبی

1398/03/21
1398/04/06
استخراج ، حمل و بارگیری کلینکر و مواد

1398/06/07
1398/06/17
استخراج ، بارگیری و حمل سنگ گچ

1398/06/07
1398/06/17
خرید سنگ آهن

1398/06/07
1398/06/17
خرید سنگ گچ

1398/06/07
1398/06/17
خرید پوزولان

1398/06/07
1398/06/17
خرید سنگ آهن

1398/07/18
1398/07/25
حمل مازوت

1398/09/10
1398/09/17
خرید سنگ آهن

1398/09/23
1398/10/09
بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه

1398/11/19
1398/12/03
نگهداری فضای سبز

1398/12/07
1398/12/17
استخراج ، بارگیری و حمل سنگ آهک

1398/12/07
1398/12/27
نگهداری فضای سبز

1399/02/13
1399/02/27
تامین نیروی انسانی

1399/02/13
1399/02/27
اپراتوری پست برق

1399/02/28
1399/03/29
استخراج، بارگیری و حمل آلوویوم

1399/04/10
1399/04/25
اکتشاف  معدن آلوویوم

1399/06/05
1399/07/09
خرید سنگ آهن

1399/08/07
1399/09/01
حمل مازوت از انبار ری به کارخانه

1399/08/25
1399/08/29