مناقصه های شرکت

شرح مناقصه  مدارک و مستندات

از تاریخ

تا تاریخ           
بهره برداری از تصفیه خانه 1397/11/06 1397/11/18