ضوابط فروش سیمان داخلی

الف :بخش مردمي شامل  :
1-    اشخاص حقيقي (مصالح فروشان ) :  ارائه درخواست كتبي ، پروانه كسب معتبر در رسته فروش و توزيع مصالح ساختماني ، تصوير كارت ملي و شناسنامه  .
2-    اشخاص حقوقي ( شركتها با موضوع فعاليت توزيع مصالح ساختماني ): ارائه درخواست كتبي ازطريق شركت  با مهر و امضاء مديرعامل ، تصوير كارت ملي و شناسنامه مديرعامل ، اساسنامه ، روزنامه رسمي  ، آگهي آخرين تغييرات  ، كداقتصادي  ، شناسه ملي و كد پستي شركت .  
ب : بخش صنايع سيمانبر شامل  :
1-    اشخاص حقيقي (واحد هاي صنفي در زمينه توليد فرآورده هاي بتني و سيماني مثل : تيرچه و بلوك و موزائيك سازها و... ) :  ارائه درخواست كتبي ، پروانه كسب معتبر در رسته توليد مصالح ساختماني/ پروانه  بهره برداري معتبر ، تصوير كارت ملي و شناسنامه  .
2-    اشخاص حقوقي ( شركتها با موضوع فعاليت توليد فرآورده هاي بتني و سيماني مثل : توليد كنندگان بتن آماده و توليد كنندگان قطعات  بتني و...)  : ارائه پروانه بهره برداري معتبر ، ارائه درخواست  كتبي ازطريق شركت با مهر و امضاء مديرعامل ، تصوير كارت ملي و شناسنامه مديرعامل ، اساسنامه ، روزنامه رسمي  ، آگهي آخرين تغييرات  ، كداقتصادي  ، شناسه ملي و كد پستي شركت .  
ج : بخش عمراني  شامل  :
1-    اشخاص حقيقي : ارائه معرفينامه از دستگاههاي اجرايي ، ارائه قرارداد معتبر في مابين شخص حقيقي و دستگاه اجرايي مربوطه   ، تصوير كارت ملي و شناسنامه .
2-    اشخاص حقوقي ( شركتها با موضوع مرتبط با فعاليت عمراني ): ارائه معرفينامه  از دستگاههاي اجرايي ، ارائه قرارداد معتبر في مابين شركت و دستگاه اجرايي مربوطه  ،  ارائه معرفينامه كتبي نماينده از طريق شركت همراه با مهر و امضاء مديرعامل ،تصوير كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و نماينده  ، اساسنامه ، روزنامه رسمي  ، آگهي آخرين تغييرات  ، كداقتصادي  ، شناسه ملي و كد پستي شركت .