ضوابط فروش سیمان صادراتی

1-    اشخاص حقيقي  :  ارائه درخواست كتبي ، ارائه كارت بازرگاني  ، تصوير كارت ملي و شناسنامه  .
2-    اشخاص حقوقي ( شركتها با موضوع فعاليت توزيع مصالح ساختماني ):  ارائه درخواست  كتبي ازطريق شركت همراه با مهر و امضاء مديرعامل ، ارائه كارت بازرگاني مديرعامل ، تصوير كارت ملي و شناسنامه مديرعامل ، اساسنامه ، روزنامه رسمي  ، آگهي آخرين تغييرات  ، كداقتصادي  ، شناسه ملي و كد پستي شركت .
مشتريان و خريداران محترم فعال در زمينه صادرات  توجه داشته باشند جهت سهولت در ارائه  خدمات ، موارد ذيل در درخواست اوليه  خريد لحاظ گردد :  مقدارسيمان  ، نوع سيمان ( تيپ سيمان ) ، نوع بسته بندي ( جامبوبگ 5/1 تني ، پاكت 50 كيلويي ،  اسلينگ بگ ، فله اي ) ، مرز خروجي ، آدرس و تلفن نماينده درمرزخروجي ، كشور و شهر مقصد ،آدرس شركت /شخص تحويل  گيرنده كالا در كشور مقصد .