شرکتهای حمل و نقل مستقر در پایانه کارخانه

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل شماره همراه مدیرعامل
1 تعاونی کامیونداران شهید بهشتی جعفرزاده 09151840362
2 میهن بهاران امیری 09122118305
3 بردبار رباطی 09151841270
4 سرفرازان شاهرخی 09153872006
5 چهارفصل صفی اله پور 09151843102
6 نریمان بار قد یمی 09155844616
7 خوبرانان شرق خالق پور
09155840900
8 آبادان مهرپویا 09151108242
9 اترک بار شرفی 09155841421
 10  کاویان ترابر
 شهرام زیبایی
09153843690