ثبت اطلاعات سهامداران (اشخاص حقیقی)


قابل توجه سهامداران محترم :

جهت تسهیل و تسریع در فرآیند واریز سود ، مقتضی است حتماً اطلاعات حساب بانکی یکپارچه (فراگیر) نزد هریک از شعب بانکهای صادرات ، سپه و ملی در سراسر کشور اعلام گردد .

درج کد شبای حسابهای بانکی در فرم الکترونیکی جهت واریز سود الزامی است

بارگزاری تصویر کارت ملی (پشت و رو) در لینک فوق الزامی است

ثبت الکترونیکی اطلاعات سهامداران در لینک فوق الزامی است